شخصی به وکالت از طرف فروشنده سند قطعی بنام خود تنظیم مینماید و در سند تنظیمی اقرار به تصرف مورد معامله میکند حال با توجه باینکه شخص فروشنده متصرف ملک است آیا میتوان اقرارنامه اصلاحی نوشت و قبض تخلیه صادر نمود؟

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۲/۱۹ساعت   توسط   |